Forskning på Gottman 7P kurs

Samtykkeerklæring

Vil du delta i forskningsprosjektet ”Effektivitet og tilfredshet ved Gottman 7P parkurs i Norge”?

Dette er et spørsmål til deg om å delta i et forskningsprosjekt hvor formålet er å undersøke hvordan deltakere av Gottman 7P kursdeltakere opplever å delta på kurset og nytten av det. Alle deltakere av Gottman 7P kurs i prosjektperioden blir spurt om å delta.

I dette skrivet gir vi deg informasjon om målene for prosjektet og hva deltakelse vil innebære for deg.

Formål
Som en del av Gottman 7P kurs bes deltakerne om å svare på spørsmål ved kursets start og slutt for å få dere som deltakere til å tenke over eget parforhold, samt for evaluering av kurset. Dersom du takker ja til å bli med i prosjektet vil dine svar bli brukt til forskning. I tillegg vil du bli bedt om å svare igjen seks måneder etter kursets slutt. Dersom du godkjenner det vil vi linke dine svar til svarene din partner gir. Alle svar blir lagret anonymt. Dersom du ikke ønsker å delta i studien blir ikke noen av dine svar brukt til forskning.

Hvorfor får du spørsmål om å delta?
Alle som deltar på Gottman 7p parkurs i prosjektperioden vil bli spurt om å delta på den delen som besvares ved spørreskjema. Et utvalg på 18 vil i tillegg bli spurt om å delta på intervjuer om opplevelsen av å delta på kurs. De vil da gi eget samtykke til deltakelse på den delen av prosjektet.

Hva innebærer det for deg å delta?
Hvis du velger å delta i prosjektet, innebærer det at du fyller ut et spørreskjema. Det vil ta deg ca. 15 minutter ved kursets start, 5 minutter ved kursets slutt og ca. 10 minutter seks måneder etter kursets slutt. Spørreskjemaet inneholder spørsmål om hvorfor dere meldte dere på kurset, noen demografiske spørsmål og din opplevelse av ditt parforhold. 

Det er frivillig å delta
Det er frivillig å delta i prosjektet. Hvis du velger å delta, kan du når som helst trekke samtykke tilbake uten å oppgi noen grunn. Alle opplysninger om deg vil da bli anonymisert. Det vil ikke ha noen negative konsekvenser for deg hvis du ikke vil delta eller senere velger å trekke deg. 

Dersom du deltar i et Gottman 7p kurs kurs i regi av Sørlandet Sykehus vil vi utdype at det ikke vil påvirke din behandling ved sykehuset om du velger å delta eller ikke, eller om du senere skulle velge å trekke deg.

I prosjektet vil vi spørre deg om personopplysninger slik som alder, kjønn og utdannelsesnivå, men også om ulike sider ved eget parforhold og hvordan du opplevde kurset. Alle deltakere får en personlig kode og ingen av dine svar lagres med ditt navn, epost, eller mobilnummer.

Dette er et forskningsprosjekt hvor flere forskere er involvert. Vi vil prøve å finne ut om deltakelse på Gottman 7p parkurs fører til bedre parfungering, om ulike grupper av deltakere får likt utbytte av kurset, om det er forskjell i opplevelse og effekt av kurset om det er en fagperson (eks. psykolog eller familieterapeut) eller en ikke fagperson som holder kurset. Vi vil også undersøke hvorfor dere velger å delta på slike kurs, deres erfaringer av å delta, samt deres opplevelse av nytten.

Dine svar vil bli analysert sammen med svar fra andre deltakerne og vil bidra til å kunne avgjøre om slike kurs bør anbefales og i så tilfelle for hvem.

Hvem er ansvarlig for forskningsprosjektet?
Forsker, Rune Zahl-Olsen ved Sørlandet Sykehus HF er ansvarlig for prosjektet. Forskerne Frode Thuen og Sari Lindeman ved Høgskolen på Vestlandet er medforskere i prosjektet.

Ditt personvern – hvordan vi oppbevarer og bruker dine opplysninger 

Vi vil bare bruke opplysningene om deg til formålene vi har fortalt om i dette skrivet. Vi behandler opplysningene konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket. Kun de tre forskerne i prosjektet vil ha tilgang til det avidentifiserte datamaterialet. Datamaterialet lagres på en sikker server og inneholder ikke noen direkte link til deg som person. Organisasjonen Solide Samliv drifter databasen og sender dataene til prosjektansvarlig, Rune Zahl-Olsen. Solide Samliv har ikke rett til å benytte dataene for andre formål enn det som er beskrevet i dette infoskrivet. Linken til dine svar og deg er via en personligkode som sendes til din epost/telefon. Listen over kodene er kryptert. Du og dine svar vil ikke kunne bli gjenkjent i rapporter eller publikasjoner.

Hva skjer med opplysningene dine når vi avslutter forskningsprosjektet?
Prosjektet skal etter planen avsluttes 31.12.2022. Den krypterte linken til din epost/telefon vil da bli slettet. Det uidentifiserbare datamaterialet vil bli lagret ved Sørlandet sykehus sin forskningsserver, for etterprøvbarhet, samt mulig oppfølgende forskning.

Dine rettigheter
Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til:

  • innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg,
  • å få rettet personopplysninger om deg, 
  • få slettet personopplysninger om deg,
  • få utlevert en kopi av dine personopplysninger (dataportabilitet), og
  • å sende klage til personvernombudet eller Datatilsynet om behandlingen av dine personopplysninger.

Hva gir oss rett til å behandle personopplysninger om deg?
Vi behandler opplysninger om deg basert på ditt samtykke.

På oppdrag fra Sørlandet Sykehus HF har NSD – Norsk senter for forskningsdata AS vurdert at behandlingen av personopplysninger i dette prosjektet er i samsvar med personvernregelverket. 

Hvor kan jeg finne ut mer?
Hvis du har spørsmål til studien, eller ønsker å benytte deg av dine rettigheter, ta kontakt med:

Med vennlig hilsen

Rune Zahl-Olsen

Prosjektansvarlig

Copyright 2018 Solide Samliv | Tlf: 404 01 808 | E-post: info@solidesamliv.no | Fjordveien 45A, 2312 Ottestad

Powered by Cornerstone